• បដា ១

គម្រោង

ភោជនីយដ្ឋានហុងកុង IKEA Michelin

ឆ្នាំ៖ 2019
ទីតាំង៖ ហុងកុង
ឈ្មោះគម្រោង៖ ភោជនីយដ្ឋាន IKEA Michelin

មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាក្រោយសម្រាល In.moon

ឆ្នាំ៖ ២០២០
ទីតាំង: Zhongshan
ឈ្មោះគម្រោង៖ មជ្ឈមណ្ឌលស្តារនីតិសម្បទាក្រោយសម្រាល In.moon

គម្រោង-១

ហាងកាហ្វេ

ឆ្នាំ៖ ២០២១
ទីតាំង: Zhongshan
ឈ្មោះគម្រោង៖ ហាងកាហ្វេ Moque

គម្រោង-៣

វីឡា

ឆ្នាំ៖ ២០២១
ទីតាំង: Zhongshan
ឈ្មោះគម្រោង៖ វីឡា

គម្រោងលំនៅដ្ឋាន

ឆ្នាំ៖ ២០២១
ទីតាំង៖ ក្រុង Shenzhen
ឈ្មោះគម្រោង៖ គម្រោងលំនៅដ្ឋាន

សណ្ឋាគារ Jiangnan House

ឆ្នាំ៖ ២០២១
ទីតាំង៖ ក្រុង Shenzhen
ឈ្មោះគម្រោង៖ សណ្ឋាគារ Jiangnan House

ការប្រមូល Milano

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ Milano Acollection

ក្រុមហ៊ុន AECOM

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងភ្លើងបំភ្លឺការិយាល័យ
ឈ្មោះគម្រោង៖ ក្រុមហ៊ុន AECOM នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

ភោជនីយដ្ឋាន ចាមូ អូស្ត្រាលី

ភោជនីយដ្ឋាន ចាមូ អូស្ត្រាលី

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ ភោជនីយដ្ឋាន អូស្ដ្រាលី ចាមូ

ការិយាល័យ AVITO

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងភ្លើងបំភ្លឺការិយាល័យ
ឈ្មោះគម្រោង៖ ការិយាល័យ AVITO នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

Rochefort Belgium B&b Le Petit Marteau

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងលំនៅដ្ឋាន
ឈ្មោះគម្រោង៖ Rochefort B&B LE PETIT MARTEAU

មជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុង Bahrain Batelco

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ Betelco flagship នៅក្នុង City Center Mail

ការិយាល័យបច្ចេកវិទ្យា BNP Paribas

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងភ្លើងបំភ្លឺការិយាល័យ
ឈ្មោះគម្រោង៖ ការិយាល័យអ្នកបង្កើតដំណោះស្រាយ IT កម្រិតខ្ពស់នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

Milano Castello Visconteo-galleria Leonardo Da Vincl

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងសាធារណៈ
ឈ្មោះគម្រោង៖ CASTELLO VISCONTEO-GALLERIA LEONARDO DA VINCL

មជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញ Eastland IKOU

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ IKOU នៅ Eastland Shopping Center

London 69 Part Lane

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ London 69 Part Lane

ទីក្រុងឡុងដ៍ Gilbert House

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងលំនៅដ្ឋាន
ឈ្មោះគម្រោង៖ London Gilbert House

ហាង Milano Nasel

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ ហាង Nasel

MKB Neva Towers

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ MKB Neva Towers នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

ការិយាល័យ Mts

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងភ្លើងបំភ្លឺការិយាល័យ
ឈ្មោះគម្រោង៖ ការិយាល័យ MTS នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

ពហុលំហ Paveletskaya

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងភ្លើងបំភ្លឺការិយាល័យ
ឈ្មោះគម្រោង៖ Multispace Paveletskaya នៅប្រទេសរុស្ស៊ី

ឌូបៃ Showaroom The Kape

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ Dubai Showaroom The Kape

ហាងស្រា Vitoria

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងពាណិជ្ជកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ ហាងស្រា Vitoria

Bahrain VIVA City Center

ប្រភេទគម្រោង៖ គម្រោងអាជីវកម្ម
ឈ្មោះគម្រោង៖ Bahrain Viva City Center